Kränkande behandling i gymnasieskola och vuxenutbildning - anmälan till huvudman

LÄS MER

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling regleras i Skollagen 2010:800 6 kap 10 §:

"En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra  kränkande  behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses  i diskrimineringslagen (2008:567)."

Anmälan till huvudman görs av rektor alternativt biträdande rektor via den här e-tjänsten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa